Přednáška: LGBT+ studující v perspektivě inkluzivní pedagogiky

České školy často tápou, jak se postavit k LGBT+ tématům i studujícím. Jiné otázky školy řeší v oblasti sexuálních orientací a jiné v oblasti genderových identit. Existuje řada důvodů, proč to není pro školy (a konkrétní vyučující) snadné. Ukázal to aktuální výzkum OUT i jiné české a zahraniční studie. Na setkání budou představeny překážky vnímané ze strany škol i důsledky, které to může mít pro školní angažovanost studujících. Diskutovat budeme možnosti, jak lze překážky překonat. Jednou z možností je přijmout širší pojetí inkluzivního vzdělávání.

Přednášku povede:

Irena Smetáčková vede katedru psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Předmětem jejího odborného zájmu je mimo jiné genderová problematika. Zabývá se zejména genderovou socializací a rovností ve vzdělávání. V této oblasti vedla řadu projektů,  např. Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe (2003–2005), Genderové aspekty přechodu žáků/yň mezi vzdělávacími stupni (2005–2006), Gender ve škole (2003–2006), nebo nejnovější výzkum OUT (Sexualita, gender a vzdělávání). Irena Smetáčková je členkou Genderové expertní komory ČR a Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je autorkou odborných publikací a popularizačních článků.